ហាងលក់ទូរស័ព្ទនៅសិង្ហបុរីបានបញ្ឈប់ការទិញទូរស័ព្ទ Huawei​

មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Google បានផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិន Huawei ចំពេល Continue reading