អំពីខ្ញុំ

សូមអគុណសម្រាប់ការមកទស្សនារបស់លោកអ្នក!!!

ខ្ញុំបាទជាម្ចាស់ប្លក់សូមមេត្តាអនុគ្រោះពីសំណាក់ម្ចាស់គេហទំព័រ ឫ ប្លក់ទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានចម្លងអត្ថបទមកដាក់នៅទីនេះ ខ្ញុំគ្មានគោលបំណងរំលោភកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់រាមច្បងអ្វីឡើយ ប្រសិនបើអត្ថបទទាំងនោះមិនអាចឲ្យមានការចម្លង បាន សូមមេត្តាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផ្តល់ជាមតិយោបល់មកខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងលុបវាចេញវិញភ្លាម។

ទីនេះមិនមែនជារបស់អ្នកណាឡើយ គឺកន្លែង ចែករំលែក និង រក្សានូវកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s