រថយន្តឈ្នួល

«លេខទូរស័ព្ទរថយន្តឈ្នួល»

ក្រុមហ៊ុន ខេត្ត/ក្រុង លេខទូរស័ព្ទ កូដតំបន់ ផ្សេងៗ
អង្គរ អុិចស្ព្រេស ភ្នំពេញ 092 429 505, 012 322 302, 088 8 797 909 PP
អង្គរ អុិចស្ព្រេស បាត់ដំបង 053​​​​​ 730 834, 017 535 015 BTB
អង្គរ អុិចស្ព្រេស ប៉ោយប៉ែត 077​​ 869 ​250, 011 869 250, 015 869 250 PPT
វីរៈ ប៊ុនថាំ ភ្នំពេញ 089 998 761, 099 628 448, 016 786 270 PP
វីរៈ ប៊ុនថាំ សៀមរាប 017 790 440, 015 958 989, 099 376 237 SRP
វីរៈ ប៊ុនថាំ កោះកុង 089 998 760, 016 797 909, 016 559 481 KKG
Cambotra Express បន្ទាយមានជ័យ 017 787 677 / 086 838 342 BMC
Koem  Long បន្ទាយមានជ័យ 077 717 471 / 097 2122 168 BMC
ពូ សាន បន្ទាយមានជ័យ 089 823 747 , 015 616 112 BMC
BUN NEM កំពង់ធំ 012 211 140, 097 858 5005 KTM
Phok Touch ក្រចេះ 011 718 243 , 012 699 868 KTE
Phally កំពង់ស្ពឺ 012 632 973 , 097 763 2973 KPS
Phmon Penh Sorya ក្រុងព្រះសីហនុ 081 908 022 , 010 631 545 ,012 631 545 SNV
VANNA-RATTANAK រតនៈគិរី 012 200 257 , 070 800 161 , 088 680 2388 RKI
Siem Reap to Ordor Meanchey SRP to OMC 089 92 0092 , 097 7444 303 SRP to OMC
តាំង អ៊ាន់ KTM to PP 077 30 35 36 KTM to PP
អ៊ី PP to KTE 097 970 44 42 PP to KTE
ថោង ស៊ីន ភ្នំពេញ 077 21 58 58, 093 21 58 58 PP
ថោង ស៊ីន បាត់ដំបង 011 89 21 21, 087 89 21 21 BTB
ថោង ស៊ីន បន្ទាយមានជ័យ 011 90 21 21, 098 90 21 21 OMC
ថោង ស៊ីន ប៉ោយប៉ែត 011 87 21 21, 086 87 21 21 PPT
ថោង ស៊ីន សៀមរាប 011 96 21 21, 098 96 21 21 SRP
ថោង ស៊ីន ព្រះវិហារ 017 59 85 75, 015 22 86 23, 097 49 59 168 PVH
GST ភ្នំពេញ 012 300 165, 087 929 393, 093 448 696 PP
GST ព្រះវិហារ 012 200 128, 016 604 866, 097 470 28 00 PVH
GST ជាំក្សាន្ត-ស្រអែម 010 444 484, 099 444 484, 0888 444 484 SWRA EM
CHEA សួង 012 365 335, 096 7 365 335, 097 7 365 335 SOG
CHHEARN រតនៈគិរី 088  777 16 77, 085 410 001, 097 7 282 000, 098 656 584 RKI
SAMNANG
កំពង់ចាម
012 853 190, 097 9 093 003 KCM
AN LOUNG រតនៈគិរី 016 504 560, 092 971 890, 097 6 107 100 RKI
HUOT ព្រែកពោធិ៍ 012 433 398, 097 2 223 495 STH
SOCHEAT កោះកុង 088 9 918 181, 016 470 168 KKG
NARITH ស្ទឹងត្រែង 088 4 545 626, 097 9 464 641, 017 968 862 STG
PAGNA ក្រចេះ 088 6 493 000, 071 8 275 923 KTE
LARRYTA (VIP) សៀមរាប 071 3 202 020 SRP Time
LARRYTA (VIP) ព្រះសីហនុុ 071 2 202 020 SHV Time
LARRYTA (VIP) បាត់ដំបង 071 6 202 020 BTB Time
LARRYTA (VIP) ភ្នំពេញ 071 4 202 020 PP Time
THERO EXPRESS ភ្នំពេញ 012 942 234, 016 574 243, 097 6 353 777 PP Time
VIRAK-BUNTHAN ភ្នំពេញ 017 333 594, 088 56789 54 PP Time
Golden Bayon Express ភ្នំពេញ 023 966 968, 089 221 919, 010 968 966 PP Time
រុន ប្រុស កំពង់ធំ-ព្រះវិហារ 077 632 329, 088 53 06 779 KTM-PVH Blank
ពូ អ៊ុំ តាកែវ-ភ្នំពេញ 097 999 66 24, 069 288 065 TKO-PP Blank
សិរីវុឌ្ឈ ភ្នំពេញ-រតនៈគិរី 088​ 91​ 91 727,096 91 91 727, 099 798 009 PP-RKI Blank
Bun Nin ភ្នំពេញ-ក្រចេះ 017 553 883, 011 242 040, 015 392 224, 097 491 222 4 PP-KTE Blank
Suy Por ភ្នំពេញ-ក្រចេះ 012 275 738, 099 853 510, 097 68 15 855 PP-KTE Blank
Change ភ្នំពេញ-ក្រចេះ 012 775 928 PP-KTE Blank
ដា និត ភ្នំពេញ-ស្វាយរៀង-បាវិត 017 765 383, 010 778 869, 097 222 41 69 PP-SVG-BVT Blank
ពូ ម៉ុន ភ្នំពេញ-ស្វាយរៀង-បាវិត-ជីភូ 016 700 313, 092 600 981 PP-SVG-BVT-CPU Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank
Blank Blank Blank Blank Blank