របៀបប្រើប្រាស់វចនានុក្រមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងឧបករណ៍ iOS (Apple Products)

 

ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចូលវចនានុក្រមតាំងពីជំនាន់ iOS 5 មកម្លេះ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការស្វែងរកនិយមន័យនៃពាក្យបានរហ័ស។ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនពុំបានដឹងថាមានវចនានុក្រមនៅក្នុងឧបករណ៍របស់គេឡើយ។ ថ្ងៃនេះ ITStudent22 បាននាំមកនូវគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់វចនានុក្រមដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រព័ន្ធ iOS មកជូនប្រិយមិត្តគ្រាន់ជាចំណេះដឹងបន្ថែម៕

Continue reading