ហាងលក់ទូរស័ព្ទនៅសិង្ហបុរីបានបញ្ឈប់ការទិញទូរស័ព្ទ Huawei​

មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Google បានផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិន Huawei ចំពេល Continue reading

Google នឹងបិទការ Update លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei

Google នឹងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យួរមុខជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុង Continue reading

Beware! This Is The Smartest Gmail Phishing Attack You’ll Ever Encounter

 

FAKE GMAIL PHISHING URL

Short Bytes: Gmail phishing is one of most common methods used by hackers to compromise the online security of naive users. But, a recent Gmail phishing attack, uncovered by Wordfence, mimics your past conversations and attachments, succeeding in fooling even the tech-savvy netizens. To counter this attack, users should make sure to verify the https:// protocol and hostname in the address bar. 

For many of us, getting our Gmail accounts hacked would mean the endgame. It’s the path that helps the hackers to gain the ultimate access to our digital lives. By doing so, one can access our personal identifying information, take control of our online accounts, and whatnot. That’s why, at Fossbytes, we try to explain such security risks often in a very simple language to reach out to the maximum number of users. Continue reading